Regulamin

Rozdział I

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem Travelo24.pl.

2) Administrator – podmiot prowadzący serwis Travelo24.pl.

3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem Travelo24.pl.

4) Partner - podmiot współpracujący z Travelo24.pl.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 1

Administratorem i wydawcą serwisu internetowego Travelo24.pl jest INPIO Piotr Szczęsny, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, NIP 5551930742, REGON 220904910.

§ 2

Korzystając z serwisu Travelo24.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 3

Serwis Travelo24.pl nie prowadzi sprzedaży i nie odpowiada za niezgodność informacji zawartych w materiałach promocyjnych dostarczonych przez Partnerów z rzeczywistością.

§ 4

Treści zawarte w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

Rozdział III

Prawa autorskie

§ 1

Serwis Travelo24.pl oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory i znaki towarowe podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

§ 2

Wszelkie nazwy oraz zastrzeżone znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte w serwisie tylko w celach informacyjnych.

§ 3

Prawa autorskie do wszelkich grafik zamieszczonych w materiałach promocyjnych udostępnianych przez Parnerów są wyłącznie ich własnością.

 

Rozdział IV

Usługi oferowane w serwisie

§ 1

Na stronach serwisu Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego zapoznawania się z treściami w nim umieszczonymi, w postaci materiałów promocyjnych, ogłoszeń czy reklam – zamieszczonych przez Administratora oraz podmioty z nim kooperujące.

 

Rozdział V

Dane osobowe

§ 1

Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych, a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

§ 2

W każdym czasie Użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych, jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją serwisu.

 

Rozdział VI

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

§ 1

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu albo też z przyczyn niezależnych od Administratora.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 1

Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Administratora. Zmiany będą publikowane niezwłocznie w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o ich dokonaniu.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje od 20.01.2016 r.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.